ແຈ້ງເຕືອນ: ຍ້ອນວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະຂອງ COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼາຍຫ້ອງການ RIPTA ແລະສູນການຂົນສົ່ງຖືກປິດ. ລາຍລະອຽດ >>

ຕາຕະລາງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ Providence

RIPTA ສະ ໜອງ ການຂົນສົ່ງໄປແລະຈາກໂຮງຮຽນໃຫ້ກັບນັກຮຽນໂຮງຮຽນລັດ Providence ຫຼາຍພັນຄົນ. ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງການບໍລິການນີ້.

ແບ່ງປັນຜ່ານ
Copy link